Home » แอนตาร์กติกา หนาวหน้าร้อน by สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
แอนตาร์กติกา หนาวหน้าร้อน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

แอนตาร์กติกา หนาวหน้าร้อน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

Published March 2006
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

เปนบันทึกการเสดจฯ เยือนทวีปแอนตารกติกา หรือขัวโลกใต ระหวางวันที17-24 พฤศจิกายน 2536 ทีสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงขนานนามวา “การผจญภัยครังยิงใหญของขาพเจา” ดวยเหตุวาเปนการเดินทางสูดินแดนทีมีความแตกตางทางภูมิศาสตรMoreเป็นบันทึกการเสด็จฯ เยือนทวีปแอนตาร์กติกา หรือขั้วโลกใต้ ระหว่างวันที่17-24 พฤศจิกายน 2536 ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงขนานนามว่า “การผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของข้าพเจ้า” ด้วยเหตุว่าเป็นการเดินทางสู่ดินแดนที่มีความแตกต่างทางภูมิศาสตร์และภูมิอากาศจากประเทศไทยเป็นอย่างมากการเสด็จฯ เยือนทวีปแอนตาร์กติกาในครั้งนี้เริ่มต้นจากประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นจึงเสด็จฯ ต่อไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานของนักวิทยาศาสตร์ประเทศต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณแอนตาร์กติกาเพื่อทรงศึกษาสภาพภูมิประเทศและการค้นคว้าวิจัยด้านต่างๆ เช่น ธรณีวิทยา ชีววิทยา อุตุนิยม-วิทยา และสภาวะแวดล้อม เป็นต้น และทอดพระเนตรบ้านพักของนักสำรวจยุคแรกๆ ที่เดินทาง มาถึงทวีปแอนตาร์ติกาในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ผู้อ่านยังจะเพลิดเพลินไปกับภาพถ่ายทัศนียภาพที่สวยงามแปลกตาตลอดจนสัตว์สัญลักษณ์ที่น่ารักของขั้วโลกใต้ซึ่งก็คือนกเพนกวิน นั่นเอง